Historia

Skarpöborgs Fastighetsägareförening u p a tillkom genom en gåva från hovrättsnotarien Birger Svenonius 1910. Föreningens uppgift är enligt stadgarna att ” till främjande av föreningsmedlemmarnas intressen förvalta och underhålla föreningens egendom”, varvid räknas upp vägar, parkanläggningar, bryggor, brunnar, badhus mm inom Skarpöborgs villaområde.

Till Skarpöborgs Fastighetsägarförening utan personlig ansvarighet öfverlåter jag härigenom Skarpö C b a 80 i Vermdö socken på följande villkor: Tomten skall snarast ske kan af föreningen anordnas till en lek-och idrottsplats för Skarpöborgs ungdom och får ej annorledes användas, hvadan icke heller annan byggnad än som tjänar detta ändamål får å tomten uppföras: och skall platsen och eventuellt blifvande byggnader förvaltas och underhållas med medel som inflyta enligt i de öfriga å Skarpöborg sålda tomterna intecknade kontrakt.

Stockholm den 30 Sept. 1910

B. Svenonius

Utdrag från Gåvobrevet

image description