Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss!

GDPR är en ny dataskyddslag inom EU som stärker skyddet för den personliga integriteten. Styrelsen i Skarpöborgs Fastighetsägarförening u p a har uppdaterat vår integritetspolicy där vi beskriver hur vi hanterar personuppgifter och gör det tydligare för er hur vi tillvaratar era rättigheter.

1. Generellt

Denna policy om behandling av personuppgifter (personuppgiftspolicy) beskriver hur Skarpöborgs Fastighetsägarförening u p a inhämtar och behandlar information om dig. Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du ger till oss.

Skarpöborgs Fastighetsägarförening u p a är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar gällande personuppgifter hos Skarpöborgs Fastighetsägarförening u p a ska ske via den kontaktinformation som anges under punkt 6.

Personuppgifter

När du registrerar dig som medlem i Skarpöborgs Fastighetsägarförening u p a ber vi dig att uppge vissa personuppgifter. För att kunna teckna avtal med oss måste du som minimum informera om namn, personnummer, faktureringsadress, e-post och telefonnummer. Som medlem i Skarpöborgs Fastighetsägarförening u p a finns du registrerad vad gäller namn, personnummer, faktureringsadress, e-post och telefonnummer.

Dina personuppgifter inhämtas, registreras, lagras och används uteslutande med avseende på att följa våra redovisningsskyldigheter eller förpliktelser enligt konsumentlagstiftningen. Därutöver används dina personuppgifter för att informera dig om nyheter.

Användning av personuppgiftsbiträden

De externa företagen agerar personuppgiftsbiträden och behandlar uppgifter som vi är ansvariga för i förhållande till våra instruktioner. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna i annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och är ålagda sekretess för dessa uppgifter.

Google Analytics, Google AdWords och GoogleApps v/Google Inc. Etablerad i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställda genom personuppgiftsbiträdets certifiering inom EU-USA Privacy Shield.

Facebook Business. Etablerad i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställda genom personuppgiftsbiträdets certifiering inom EU-USA Privacy Shield.

2. Dina rättigheter

För att skapa öppenhet kring behandlingen av din information måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter som Skarpöborgs Fastighetsägarförening u p a har registrerat om dig. Till exempel vilken information vi har registrerat om dig, vilka syften registret tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och vilka mottagarna av informationen eventuellt kan vara, samt information om varifrån informationen härstammar.

Du har rätt att få oriktiga personuppgifter om dig själv rättade. Vill du genomföra ändringar beträffande t.ex. namn kan du kontakta oss skriftligen, varefter uppgifterna korrigeras. Se kontaktinformation (se punkt 6).

I den utsträckning lagring och användning av dina uppgifter inte är nödvändig, till exempel för att uppfylla våra redovisningsskyldigheter eller skyldigheter enligt svensk lagstiftning, är vi skyldiga, om du så önskar, att radera alla eller vissa av dina personuppgifter.

Du har i vissa fall rätt att kräva att dina personuppgifter uteslutande lagras och inte används, t.ex. om du anser att dina uppgifter inte är korrekta.

Du har rätt att få dina personuppgifter levererade i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format och rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Skarpöborgs Fastighetsägarförening u p a avgör om invändningen är berättigad, även om vår behandling av uppgifterna annars är legitim. Även om du har givit samtycke till vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Du återkallar ditt samtycke enligt följande: Tillåtelse för användning av dina personuppgifter för att informera dig om nyheter. Du återkallar ditt samtycke genom att skriftligt skicka in ett återkallande till Skarpöborgs Fastighetsägarförening u p a. Du har rätt att rikta klagomål hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, kring vår behandling av dina personuppgifter.

3. Automatisk radering av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen är vi skyldiga att radera uppgifter som vi inte har någon avsikt att lagra. Det betyder att vi kontinuerligt raderar uppgifter från våra databaser.

4. Säkerhet

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förverkas, ändras, försämras, kommer till obehörigas kännedom eller missbrukas.

Alla personuppgifter lagras på en säker databas och behandlas konfidentiellt. Dina personuppgifter är uteslutande tillgängliga för Skarpöborgs Fastighetsägarförening u p a medarbetare (endast de medarbetare som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har åtkomst till dessa). Vi har utarbetat administrativa regler för att säkerställa att medarbetares åtkomst till personuppgifter på är begränsad till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla medarbetarnas respektive funktion.

Servern med dina personuppgifter är skyddad mot icke auktoriserad fysisk och elektronisk åtkomst. Skyddet omfattar en elektronisk brandvägg och andra säkerhetssystem, inklusive virusskanning, installation av säkerhetssystem, sårbarhetstestning, backup och ominstallation, personalutbildning, säkerhetskontroll och andra åtgärder för att kontinuerligt förbättra datasäkerheten.

Skarpöborgs Fastighetsägarförening u p a samarbetar med polisen. Därför lämnar Skarpöborgs Fastighetsägarförening u p a ut kunduppgifter till polisen i den omfattning som krävs för att bistå polisen i deras utredningsarbete. Domstolsbeslut, påbud från offentliga myndigheter eller rättsliga instanser kan förpliktiga Skarpöborgs Fastighetsägarförening u p a att lämna ut dina personuppgifter.

5. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst genomföra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi genomför ändringar i personuppgiftspolicyn informeras du om detta. För att uppfylla vissa lagkrav, inklusive krav i redovisnings- och konsumentlagstiftningen kan emellertid vissa personuppgifter behöva lagras under en längre period.

6. Kontakt

Skarpöborgs Fastighetsägarförening u p a är personuppgiftsansvariga. Om du efter genomläsning har frågor eller synpunkter på Skarpöborgs Fastighetsägarförening u p a personuppgiftspolicy kan du kontakta oss i styrelsen.